ZGODOVINA DRUŠTVA BIBLIOTEKARJEV CELJE


 

Zgodovina sedanjega društva bibliotekarjev ima dolgo tradicijo in sega v leto 1957, ko je bila ustanovljena podružnica Društva bibliotekarjev Slovenije. Večino takratnega članstva so tvorili celjski knjižničarji, poleg njih so bili v podružnico včlanjeni tudi knjižničarji iz Velenja, Slovenskih Konjic, Šmarja pri Jelšah in Brežic. Predsednik podružnice je bil prof. Vlado Novak, ravnatelj Študijske knjižnice Celje.

 

Kot podružnica so knjižničarji celjske regije delovali do maja leta 1976, ko so ustanovili samostojno Društvo knjižničarjev v Celju. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Vlado Novak, za tajnico pa Ivanka Bauman. Društvo bibliotekarjev Slovenije se je v skladu z določili Zakona o društvih iz leta 1974 preoblikovalo v zvezo slovenskih bibliotekarskih društev (ZBDS).

 

Društvo knjižničarjev Celje je delovalo kot prostovoljna strokovna organizacija knjižničarjev na celjskem območju in je štelo 58 članov iz občin Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec. Delo društva se je snovalo na članskih sestankih in sejah odbora ter je delovalo v dveh smereh: spoznavanju knjižničarskih problemov in pobud, ki so se porajale v okviru občinskih kulturnih politik ter spoznavanju širše in vsebinsko pomembnejše problematike v zvezi z družbenim položajem knjige, založništva in knjižničarstva.

 

Letna srečanja članov DBC, ki so še danes tradicija društva, so se začela v letu 1979, ko so se knjižničarji udeležili srečanja v Šmarju pri Jelšah. Vsako od srečanj je prikaz razvoja knjižničarstva in rezultatov dela knjižničarjev na določenem območju, spoznavanje lokalnih kulturno zgodovinskih in umetnostnih zanimivosti, obenem pa prijetno druženje, ki povezuje člane društva.


 

Maja 1982 je vodstvo društva prevzel Jože Čakš, takratni vodja matične knjižnice v Šmarju pri Jelšah. V tem času so v okviru društva pripravili več strokovnih predavanj v izvedbi pomembnih strokovnjakov s področja slovenskega bibliotekarstva, nadaljevala so se letna srečanja po različnih knjižnicah celjske regije, organizirana pa je bila tudi strokovna ekskurzija v Zagreb.


 

Leta 1988 je postala predsednica društva Špela Marin iz knjižnice Velenje. Njeno obdobje je zaznamovalo sodelovanje na področju uvajanja informacijske tehnologije v knjižnice in s tem v zvezi mnogih strokovnih izobraževanj. V nizu rednih letnih srečanj smo obiskali Velenje in Šmarje, bili pa smo tudi gostitelji posvetovanja ZBDS na Rogli.


 

V letu 1994 je predsedstvo Društva bibliotekarjev prevzel Srečko Maček iz Osrednje knjižnice Celje. Njegovo mandatno obdobje, ki je segalo v leto 2002, je bilo zelo uspešno tako po strokovnem delu kot pridobivanju članstva. Zaznamovala so ga mnoga odlična strokovna predavanja in delavnice, temeljito pripravljene strokovne ekskurzije, poseben projekt leta 1998 pa je bila tudi organizacija posvetovanja ZBDS v Celju in leta 2001 posvet ter izdaja zbornika ob 25-letnici društva. Člani društva so bili zelo aktivni tudi v sekcijah in organih ZBDS.

 


 

Od leta 2008 je vodenje društva prevzela Polonca Bajc Napret iz Osrednje knjižnice Celje. V mandatnem obdobju 2008 – 2014 se je veliko družilo na strokovnih ekskurzijah, enodnevnih izletih in letnih srečanjih, pa tudi izobraževalo. Nekateri člani DBC so bili aktivni v organih ZBDS. V letu 2012 se je posodobil Statut društva. Prenovila se je spletna stran društva in izdelala predstavitvena zgibanka.


 

V letu 2018 je vodenje društva prevzela dolgoletna podpredsednica Brina Zabukovnik Jerič iz Knjižnice Velenje. V prvem mandatu se je dodobra vzpostavila nova spletna stran društva kot dober informator in hkrati arhiv dogodkov in informacij o društvu. Prav tako se obvešča člane preko družbenega omrežja Facebook (FB). Društvo je organiziralo vsako leto strokovno ekskurzijo in 2x-letno strokovno predavanje. V novembru 2019 je prvič DBC soorganiziralo strokovno srečanje 3 bibliotekarskih društev (DBL in DBM), kar se je izkazalo za odlično prakso. 

 


 

Njegovo mandatno obdobje je trajalo do leta 1987, ko je funkcijo prevzel Dane Debič, direktor knjižnice Edvarda Kardelja. Člani izvršnega odbora so v tem obdobju posebno pozornost posvetili financiranju društva, strokovnemu izobraževanju članov, vseskozi pa so tudi aktivno sodelovali v delovnih telesih ZBDS.

 


 

Od 1992 do 1994 je njeno delo nadaljevala Milena Jontes iz Osrednje knjižnice Celje. Z njo na čelu smo si prizadevali predvsem za razvoj knjižnično informacijskega sistema v regiji, za razvoj bibliotekarske znanosti v teoriji in praksi ter povezovanje vseh knjižničarjev iz splošnih, šolskih in specialnih knjižnic.

 


 

Leta 2004 je vodenje društva prevzela Tatjana Klarer Kramer iz Osrednje knjižnice Celje. V mandatnem obdobju 2004-2008 je bilo posredovanih veliko obvestil in vabil na zanimiva strokovna srečanja in predavanja, tudi izven društva. Članstvo v društvu se je povečalo. Ožje vodstvo društva je vložilo veliko truda in aktivnosti v zvezi s spremembo statuta ZBDS, v zagotovitev pogojev za varovanje osebnih podatkov, priprav pravilnika o varstvu osebnih podatkov in vpisu v register zbirk osebnih podatkov. Prav tako so sodelovali z avtorskimi prispevki v jubilejnem zborniku ob 25-letnici delovanja ZBDS.

 


 

V letu 2014 je prevzel predsedovanje društva Matej Jazbinšek iz Knjižnice Laško. Naloge, ki ga in ožji izvršni odbor čakajo so predvsem usmerjene k obeležitvi 40. letnice delovanja društva bibliotekarjev Celje, k pridobivanju članstva in strokovnemu izobraževanju in povezovanju.